Dane osobowe

Dane osobowe — definicja

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jasno i precyzyjnie określa czym są dane osobowe. Zgodnie z nią przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przekładając język prawa na język potoczny — są to dane konkretnej, rzeczywistej osoby o uregulowanej prawnie tożsamości, lub osoby której tożsamość można ustalić znając jej informacje osobowe.

Zgodnie z definicją danych osobowych, możemy do nich zaliczyć następujące informacje:

 • imię i nazwisko

 • adres zameldowania

 • adres zamieszkania

 • numer PESEL

 • numer NIP

 • numery dokumentów tożsamości

Jednakże, ciągle postępujący rozwój technologii sprawił, iż nastąpiła konieczność doprecyzowania ogólnych zapisów z ustawy o ochronie danych osobowych.

Nowoczesne dane osobowe to także:

 • adresy e-mail

 • wizerunek osoby

 • dźwięk głosu

 • dane biometryczne:

  • wizerunek twarzy

  • linie papilarne

  • obraz tęczówki

 • informacja o kodzie genetycznym

Zgodnie z aktualną doktryną prawa, są to dane na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną i w związku z tym, również podlegają pod ustawę o ochronę danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przechowywane i przetwarzane w sposób elektroniczny, takie jak dane klientów sklepu internetowego, również podlegają pod powyższą ustawę.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą, to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Prawo jasno określa sytuacje, w których można przetwarzać dane osobowe. Nadrzędną zasadą jest konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której owe dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku składania zamówień przez klientów sklepu internetowego, jest konieczne i zgodne z literą prawa, gdyż bez procesu przetwarzania danych nie byłoby możliwości sfinalizowania umowy kupna-sprzedaży. Ponadto, umożliwia sprzedawcom internetowym tworzenie baz danych klientów, które są jednym z kluczowych narzędzi w e-handlu.

Prawidłowe i umiejętne przetwarzanie danych osobowych w branży handlu internetowego może być doskonałym sposobem na udane działania marketingowe. Dzięki wnikliwej analizie profilu konsumenta danej grupy towarów oraz okresu w jakim dany towar jest kupowany, sprzedawca może stworzyć bardzo dokładny plan działań marketingowych oraz przewidzieć konieczność zaopatrzenia sklepu w większą ilość danych towarów.

Dodatkową korzyścią gromadzenia danych osobowych i ich przetwarzania jest możliwość tworzenia baz adresów e-mail klientów. Dzięki temu, sprzedawca internetowy może stworzyć własny newsletter, który będzie personalizowany zgodnie z preferencjami poszczegółnych grup klientów.

Specyficznym rodzajem danych, których nie wolno przetwarzać są dane wrażliwe. Do danych wrażliwych zaliczamy m.in.:

 • przynależność wyznaniową

 • przynależność polityczną

 • stan zdrowia

 • pochodzenie rasowe lub etniczne.

Jak widać, dane osobowe to temat niezwykle złożony i wymagający szczególnej ostrożności i uwagi, zarówno ze strony podmiotu je udostępniającego jak i przetwarzającego. W branży e-commerce niezwykle istotna jest właściwa ochrona danych osobowych, gdyż jakiekolwiek ubytki lub niedopatrzenia w tej kwestii mogą bardzo źle wpłynąć na niektóre obszary internetowej działalności handlowej.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?