Decyzja GIODO nakazująca uchybień w procesie przetwarzania danych w formularzu kontaktowym sklepu internetowego

Decyzja GIODO nakazująca uchybień w procesie przetwarzania danych w formularzu kontaktowym sklepu internetowego

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych. Podczas kontroli GIODO wykrył, że Spółka wobec osób korzystających z formularza kontaktowego sklepu internetowego nie realizuje obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Nierealizowanie wobec osób korzystających z formularza kontaktowego sklepu internetowego, osób zakładających konto użytkownika tego sklepu oraz osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym bez zakładania konta użytkownika, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, powierza dane osób, korzystających z elektronicznego formularza kontaktu sklepu internetowego kilku podmiotom bez pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, niezastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przesyłanych w sieci publicznej w związku z procesami tworzenia konta użytkownika na stronie sklepu internetowego, logowania się na to konto i tworzenia zamówienia towaru oraz procesem sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym z uwagi na brak środków kryptograficznej ochrony tych danych, niezgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmiany informacji zawartych w zgłoszeniu zbioru danych osobowych dotyczących: adresu siedziby administratora danych, przedstawiciela Spółki, o którym mowa w art. 31a ustawy, powierzenia przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz zakresu danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze (art. 41 ust. 2 ustawy).

 

ZARZUTY

 1. nierealizowanie obowiązku informacyjnego z art. 24 ust. 1 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
  926 z późn. zm.)
 2. powierzanie danych osób, korzystających z elektronicznego formularza
  kontaktu sklepu internetowego mimo niezawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 3. niestosowanie środków kryptograficznej ochrony danych wobec danych osobowych
  przesyłanych w sieci publicznej w związku z procesami tworzenia konta użytkownika
  na stronie sklepu internetowego, logowania się na to konto i tworzenia zamówienia
  towaru oraz w związku z procesem sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym
 4. niezgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmiany
  informacji zawartych w zgłoszeniu zbioru danych osobowych dotyczących: adresu siedziby administratora danych, przedstawiciela Spółki, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Do czego zobowiązał GIODO?

GIODO nakazał usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

 

Wskazówki GIODO:

1. Spółka ma udzielać osobom, od których pozyskuje dane osobowe, tj. osobom korzystającym z formularza kontaktowego, osobom zakładającym konto użytkownika oraz osobom dokonującym zakupów w sklepie internetowym bez zakładania konta użytkownika, informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku
 2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
 3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 4.  dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Spółka pozyskując za pomocą formularza kontaktowego sklepu internetowego dane osobowe użytkowników w zakresie: imię, nazwisko i adres e-mail sklepu internetowego które przekazuje następnie na skrzynkę poczty elektronicznej będącej własnością innej Spółki powinna z tą Spółką zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – albowiem powierzenie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić tylko i wyłącznie w oparciu o umowę powierzenia wskazującą zakres i cel powierzenia.

3. Spółka przekazując dane osobowe klientów w zakresie imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres oraz Numer Identyfikacji Podatkowej, znajdujące się na fakturach VAT, księgowej, w związku z umową o prowadzenie księgowości powinna również zawrzeć z księgową umowę powierzenia danych osobowych.

4. Spółka powinna zawrzeć umowę powierzenia również z hostingodawcą z uwagi na fakt, iż baza danych klientów sklepu internetowego znajduje się na serwerze należącym do innego podmiotu. który posiada dostęp do wszystkich danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem ww. serwera.

5. Spółka powinna zawrzeć umowę powierzenia z zewnętrznym administratorem serwera, na którym znajduje się baza danych klientów sklepu internetowego, z racji, że posiada on dostęp do
wszystkich danych osobowych przetwarzanych na serwerze.

6. Spółka jako administrator danych zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także zgodnie z wymogami części C pkt XIII załącznika do rozporządzenia,
administrator danych stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do
uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

7. Spółka jako administrator danych powinna zapewnić by procesy tworzenia konta przez klienta na stronie sklepu internetowego, logowania się na to konto i tworzenia zamówienia towaru, a także cały proces sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym był zabezpieczony za pomocą środków ochrony kryptograficznej, tj. bezpiecznego protokołu https.

8. Spółka powinna zgodnie z art 41 ust. 2 ustawy zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę, czyli w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych.

 

W zgłoszonym do rejestracji zbiorze Spółka nie ujawniła zmian w zakresie

a) adresu siedziby administratora danych – w zgłoszeniu zbioru do rejestracji wskazano nieaktualny
adres siedziby Spółki

b) przedstawiciela Spółki, o którym mowa w art. 31a ustawy – jak ustalono Spółka jest podmiotem
posiadającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, toteż należy wskazać Prezesa Zarządu

c) powierzenia przetwarzania danych osobowych kilku podmiotom (jw)

d) podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych – w zgłoszeniu zbioru do rejestracji Spółka
wskazała, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodę osoby, której dane
dotyczą oraz fakt, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W toku kontroli ustalono jednak, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy, który stanowi iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, który stanowi iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych;

e) zakresu przetwarzanych danych osobowych – Spółka powinna wskazać w zgłoszeniu, iż przetwarza także następujące informacje dotyczące klientów: adres e-mail, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, nr użytkownika, nr zamówienia, adres IP.

Podsumowanie

Spółka będąc administratorem danych osobowych powinna usunąć wskazane przez GIODO naruszenia stosując się do opisanych powyżej wskazówek oraz unikać uchybień w procesie administrowania danymi w przyszłości.

 

DIS/DEC-230/14/19293
http://www.giodo.gov.pl/299/id_art/8213/j/pl/

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?