Inspekcje pracy a kontrola GIODO

Inspekcje pracy a kontrola GIODO

kontrola giodoTo, czy przedsiębiorcy i inne instytucje przestrzegają przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie mogło być sprawdzane podczas jednej kontroli prowadzonej albo przez pracowników Biura GIODO, albo Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Warunkiem połączenia kontroli jest dobra znajomość szczególnych przepisów prawa i jego interpretacji przez inspektorów obydwu instytucji.

 

Porozumienie GIODO – PIP

14 grudnia 2012 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w treści którego określone zostały zasady współpracy tych organów:
Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań dla podniesienia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy.
Porozumienie zobowiązuje PIP do zawiadomenia GIODO o „stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
Realizowanie kontroli przez inspektorów PIP było dotychczas znacznie utrudnione z uwagi na ich ograniczoną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych.
Jak twierdzi dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO)

„W przypadku instytucji publicznych często zawarcie oficjalnego porozumienia po prostu ułatwia działania organizacyjne”.

Celem porozumienia była w związku z tym wymiana doświadczeń z kontroli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO po to by mogły wspólnie prowadzić kontrole w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych.
Zakres porozumienia wskazano w:

§ 2, który mówi:

1. Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. GIODO informuje Państwową Inspekcję Pracy o wynikach postępowania w sprawie nieprawidłowości określonych w zdaniu pierwszym.

2. GIODO zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy.

§ 3 Współdziałanie stron realizowane jest również poprzez:

1. wzajemną wymianę doświadczeń wynikających z kontroli realizowanych przez każdą ze Stron w ramach swoich kompetencji, w zakresie spraw objętych współdziałaniem,

2. działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń, wymianę wykładowców, zapewnienie pracownikom, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości, udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Strony,

3. prowadzenie wspólnie kontroli w uzgodnionym zakresie tematycznym,

4. konsultacje w zakresie doskonalenia metodyki prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych przez podmioty kontrolowane.

Więcej kontroli?

Porozumienie PIP – GIODO oznacza większą ilość kontroli procesów przetwarzania danych osobowych.
W całej Polsce, w jednym tylko roku 2015 PIP przeprowadziła blisko 90 000 kontroli (dane z http://www.pip.gov.pl ) podczas gdy GIODO w tym samym czasie mniej niż 200 (dane z http://www.giodo.gov.pl/) . Z pewnością kontrola PIP w zakresie ochrony danych zawsze będzie bardziej pobieżna niż inspekcja GIODO z uwagi na fakt, że inspektorzy PIP nigdy nie będą specjalistami w dziedzinie ochrony danych. Zatem inspektor PIP sprawdzi np.  czy w kontrolowanym podmiocie funkcjonuje wymagana prawem dokumentacja (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, upoważnienia do przetwarzania danych, ewidencja upoważnień), ale nie będzie już analizował szczegółowo jej zapisów.
GIODO natomiast przy okazji przeprowadzanych kontroli zweryfikuje respektowanie prawa pracy przez kontrolowaną instytucję. Zapewni to kompleksowość kontroli. Jak wskazuje Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (GIODO):

„Kiedy sprawdzamy działania podejmowane przez przedsiębiorcę, ale również instytucje publiczne, możemy dojść do wniosku, że niektóre z nich nie mają wprawdzie charakteru naruszającego ustawę o ochronie danych osobowych, ale mogą naruszać inne uprawnienia pracowników. W tej sytuacji powinniśmy informować Państwową Inspekcję Pracy. Chodzi nam także o koordynację kontroli, tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w której ta sama rzecz jest kontrolowana przez PIP i przez GIODO, raz po razie.”

Dwa urzędy = jednolita wykładnia

Porozumienie ma wpłynąć również na stworzenie jednolitej wykładni przepisów dotyczących prawa do prywatności pracowników przez obydwa urzędy.

Jest to istotne choćby z uwagi na fakt, jaki wskazuje Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (GIODO) iż:
„istnieje przekonanie, że GIODO nie dopuszcza zbierania danych biometrycznych od pracowników, co nie jest do końca prawdą. Nie dopuszczamy tego na potrzeby rozliczenia czasu pracy czy innych obowiązków, wynikających z Kodeksu pracy. Choć mogą też istnieć uzasadnione powody, związane z bezpieczeństwem, które powodują, że jest to możliwe. Jest to dozwolone, na przykład tam, gdzie chodzi o ochronę pomieszczenia albo konkretnego zasobu, który w tym pomieszczeniu się znajduje”

 

Podsumowanie

Zmiana w zakresie porozumienia GIODO i PIP, która weszła niedawno w życie miała na celu zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez polskie przedsiębiorstwa i zlikwidować nadużycia dotyczące danych osobowych pracowników.

Dla przedsiębiorców ta zmiana oznacza, że uchybienia w tym zakresie będą częściej weryfikowane.

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?