Sklep internetowy w mieszkaniu – szansa na spełnienie wymogów ochrony danych osobowych.

Sklep internetowy w mieszkaniu – szansa na spełnienie wymogów ochrony danych osobowych.

Każdy Administrator danych, w tym właściciel sklepu internetowego, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi wypełnić obowiązki jakie nakłada na niego ustawa. Powinien dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Jak przetwarzać zgodnie z prawem?

 

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Zatem każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Z prawnego punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych najważniejsze jest przede wszystkim to by podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przetwarzając zarówno dane zwykłe jak np. imię, nazwisko czy adres zamieszkania określone w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych jak i dane wrażliwe takich jak np. dane o stanie zdrowia czy poglądach politycznych – art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy spełnił warunki stanowiące o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, czyli:

 

1. dopełnił – ustanowionego w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych – obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – zgłoszenie zbioru danych do rejestracji jest regułą, od której wyjątki wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych. Katalog tych wyjątków jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco. Oceny tego, czy zbiór należy zgłosić do rejestracji, administrator danych dokonuje sam, przy czym zwolnienie zbioru danych z rejestracji jest możliwe tylko wówczas, gdy przesłanka uprawniająca do odstąpienia od rejestracji dotyczy wszystkich danych zawartych w zbiorze,

 

2. zastosował odpowiednie zabezpieczenia, o których stanowią przepisy rozdziału 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – administrator jest bowiem zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią ochronę, a przede wszystkim zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

 

3. wypełnił obowiązki informacyjne ustanowionego w art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że administrator danych jest z niego zwolniony – w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dotyczą (art. 24) administrator musi poinformować ją o swojej nazwie i adresie, celu zbierania, odbiorcach danych (także tych przewidywanych), prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania, a także o dobrowolności albo obowiązku ich podania (a gdy obowiązek ten istnieje – o jego podstawie prawnej). W przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą (art. 25),administrator – zaraz po utrwaleniu danych – musi poinformować osobę, której one dotyczą, o swojej nazwie i adresie, celu i zakresie zbierania danych, a zwłaszcza o ich odbiorcach, źródle, z którego dane pozyskał, prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania, a także o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

4. dołożył szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, poprzez zapewnienie, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (o czym stanowi art. 26 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy o ochronie danych osobowych),

 

5. respektował prawa osób, których dane dotyczą – prawa te wymienione są w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych i dotyczą kontroli procesu przetwarzania danych.
Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może narazić administratora danych na odpowiedzialność administracyjną przez GIODO, jak i karną, stosownie do przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych (art. 49 – art. 54a).

Każdy z tych warunków jest autonomiczny.

 

Podsumowanie

Bez znaczenia jest z punktu widzenia prawa to, czy sklep internetowy jest prowadzony w mieszkaniu czy w odrębnym biurze. Ustawa nakłada na wszystkich administratorów danych jednakowy obowiązek stosowania odpowiednich do poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe zabezpieczeń.

Każdy administrator musi opracować dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych i dokonać zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO, o ile nie podlega wyłączeniom w tym zakresie.

Po spełnieniu wszystkich tych przesłanek przetwarzanie danych osobowych w mieszkaniu będzie zgodne z prawem.

 

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?