Ostatnio bezpłatny audyt zamówiono minut temu

Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email email

Posts Tagged "sklep internetowy w mieszkaniu"

Sklep internetowy w mieszkaniu – szansa na spełnienie wymogów ochrony danych osobowych.

Sklep internetowy w mieszkaniu – szansa na spełnienie wymogów ochrony danych osobowych.

przez dnia Gru 7, 2016 w kategorii GIODO sklep internetowy | 0 komentarzy

Każdy Administrator danych, w tym właściciel sklepu internetowego, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi wypełnić obowiązki jakie nakłada na niego ustawa. Powinien dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.   Jak przetwarzać zgodnie z prawem?   W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zatem każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Z prawnego punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych najważniejsze jest przede wszystkim to by podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przetwarzając zarówno dane zwykłe jak np. imię, nazwisko czy adres zamieszkania określone w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych jak i dane wrażliwe takich jak np. dane o stanie zdrowia czy poglądach politycznych – art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy spełnił warunki stanowiące o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, czyli:   1. dopełnił – ustanowionego w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych – obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – zgłoszenie zbioru danych do rejestracji jest regułą, od której wyjątki wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych. Katalog tych wyjątków jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco. Oceny tego, czy zbiór należy zgłosić do rejestracji, administrator danych dokonuje sam, przy czym zwolnienie zbioru danych z rejestracji jest możliwe tylko wówczas, gdy przesłanka uprawniająca do odstąpienia od rejestracji dotyczy wszystkich danych zawartych w zbiorze,   2. zastosował odpowiednie zabezpieczenia, o których stanowią przepisy rozdziału 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – administrator jest bowiem zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią...

czytaj dalej